Möten 2010

Årsmöte den 19 april 2010

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2010-04-19

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Ordföranden Dan Johansson öppnade mötet och röstlängd skickades runt till 27st församlade medlemmar.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Kallelsen godkändes av mötet.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkänndes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Jan Arvidsson och Sven-Erik Eriksson valdes att justera protokollet och räkna röster om det behövs.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn S läste upp verksamhetsberättelsen för 2009 och Mats Rubin redogjorde för ekonomin. Resultatet för 2009 blev 3.896kr och behållningen vid årsskiftet var 68.832kr.
 7. Revisorernas berättelse. Mats R läste upp revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.
 9. Fastställande av avgifter.

9.1.    Medlemsavgift 2011. Oförändrad 200kr/år.

9.2.    Bryggavgifter 2011.   Oförändrade 800/400kr/år.

9.3.    Bryggavgift hamnkommitté. Hamnkaptenen slipper helt betala bryggavgift och övriga i hamnkommittén får 500kr rabatt.

 1. Val av styrelse.

10.1.                 Val av Ordföranden för 2010. Dan Johansson omvaldes.

10.2.                Val av två ordinarie ledamöter på 2 år (Mats och Jan). Mats Rubin och Jan Arvidsson omvaldes.

10.3.                 Val av två suppleanter (Eva & Emil Rubin). Eva Axelsson omvaldes och Per Sörensen nyvaldes.

 1. Val av två revisorer (Andreas Petersson & Ronald Karlsson). Andreas Petersson omvaldes och Magnus Andersson nyvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (Mattias Hyldegård & Magnus Andersson). Kajsa Carlsson och Torbjörn Jonsson nyvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer, (Magnus Andersson; sammank., Lars-Göran Johansson och Torbjörn Jonsson). Magnus omvaldes, Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin nyvaldes.
 4. Övriga val

14.1.                 Hamnkommitté, 3 personer, (Torbjörn Jonsson; kapten, Per Sörenssen och Henrik Petersson). Kommittén omvaldes men Per valdes som kapten.

14.2.                 Val av utprickningskommitté, (Odensjö: Dan, Björn & Stig. Byholma: Jan A, Tomas & Stefan.). Alla omvaldes.

14.3.                  Val av klubbens representanter i BFBK. Alla i utprickningskommittén valdes att representera klubben i Bolmens förenade båtklubbar(BFBK).

14.4.                 Grillplats hamnen. Hamnkommittén lovade att tänka på saken vid iläggningen av bryggorna och sen får vi se.

14.5.                 Grillfest. Föreslås ske i den nya grillkåtan vid Löckna camping. Alfred Nilsson väljs som sammankallande i en grupp bestående av honom själv, Pär Rubin, Sven-Erik och Björn. Mats lovade beställa maten.

14.6.                 Sommarfesten. Sven-Erik och Eva omvaldes till festkommittén.

14.7.                  Utflykt. Frågan om utflykt på sjön lämnades öppen för förslag i sommar.

14.8.                 Tipspromenad 8/8. Styrelsen fick i uppdrag att försöka ordna den.

 1. Övriga frågor. Torbjörn påpekade att yttersta delen på bryggan i hamnen börjar bli dålig och att det varit en del meningsskiljaktigheter om utfarten från grannstugan. Styrelsen fick i uppdrag att titta på saken. Kent Johansson påpekade en del brister i utprickningen vid Tira öar, men vi konstaterade att det är Västra Bolmens båtklubbs område.
 2. Mötet avslutas. Mötet avslutades med fika och visning av gamla journalfilmer.
 3. Justeras;______________________       _______________________

Styrelsemöte 30 mars 2010

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: Tisdagen den 30:e mars 2010 kl 19:00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Daniel Rubin, Marie Rubin och Björn Svensgård.

 

 1. 1.     Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande.
 2. 2.     Marie Rubin och Daniel Rubin valdes att justera protokollet.
 3. 3.     Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. 4.     Post och rapporter. Inkommen post gicks igenom.
 5. 5.     Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
 6. 6.     Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol men det finns en plats ledig i år. Nuvarande hamnkaptenen, Torbjörn, vill avgå och vi arbetar på att få tag i en ersättare.
 7. 7.     Utprickningen. Björn meddelar att utprickningen har fungerat i år och att alla prickar har varit på plats.
 8. 8.     Medlemmar 2009. Har varit 129 st.
 9. 9.     Verksamhets; förvaltnings; och revisionsberättelser. Ett förslag till verksamhetsberättelse diskuterades och punkter som ska ingå bestämdes. Björn skriver ut den och tar med den till årsmötet. Mats ombesörjer revision av räkenskaperna och redovisning av ekonomin.
 10. 10.                   Information från BFBK. Ordförandeskapet skiftar i år från Ljungby båtsällskap till Angantyr. Dan, Björn och Stig Ohlsson var på Årsmötet i Ljungby den 23:e mars. Ett extra möte kommer att hållas den 4:e maj i Bolmen kl 1900.
 11. 11.                    
 12. 12.                    Sjökort. Dan redogör för sjökortssituationen. Ett stort antal har blivit förstörda då de hämtades från tryckeriet och det är inte riktigt utrett hur det ska lösas.
 13. 13.                   Hemsidan. Dan meddelade att hemsidan ligger nere för tillfället pga utebliven betalning. Vi konstaterade att fakturan troligen kommit bort då den skickats till förre ordföranden Per-Erik Johansson.
 14. 14.                   Nästa möte. Årsmötet bestämdes bli på Tallklinten måndagen den 19:e april.
 15. 15.                   Ordet fritt. Inget ytterligare framkom.
 16. 16.                   Mötet avslutades med fika och utskicket med kallelsen till årsmötet och räkningen till medlemsavgiften gjordes i ordning

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.12 | 12:32

Hej!

Jag undrar samma sak som Anneli. Är det möjligt att köpa djupkarten (norra och södra delen) över Bolmen?

Hälsningar,
Clemens

...
04.11 | 14:30

Hej!
Jag undrar om det går att köpa djupkartan över Bolmen.
Med vänlig hälsning
Anneli

...
11.08 | 18:52

Hej
Vi funderar på att söka båtplats i Bolmen för en Flipper 525 HT. (ev. en 620 HT 2019) Var i Bolmen finns dessa båtplatser, och hur är möjligheterna att hyra

...
01.03 | 21:52

Jag vill tacka alla för årsmötet 25 febr-14. Vilken god stadga, ordning, reda och glädje som finns i klubben. /Lars-Roland Svensson, ny medlem, plats 16.

...
Du gillar den här sidan