Möten 2020

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2020-03-12

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  Godkänndes.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  Alfred Nilsson och Sven-Erik Eriksson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 7. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2019.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.
 9. Fastställande av avgifter för 2020. Årsavgiften beslutades höjas till 250 kr. Bryggavgifterna ligger mellan 600 och 1400 kr/år.
 10. Val av styrelse

10.1.    Val av ordföranden för 2020. Dan Johansson valdes som ordförande för 2020.

10.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år.  Mats Rubin och Jan Arvidsson omvaldes.

10.3.   Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilssson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Carlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

14.1.    Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år).  Nyval av Georg Larsson (sammankallande) för Odensjö.  Tomas Karlsson, Finn Christiansen  och Jan-Olof Andersson omvaldes för Odensjö. Lars-Åke Persson(sammankallande), Kajsa Carlsson och Mattias Persson valdes för Byholma.

14.2.    Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna plus Daniel Rubin. Noteras skall att vi är ordförandeklubb i Bolmens förenade båtklubbar fortfarande, men ska lämna över till Bolmens båt-och hamnförening i april om allt går som planerat.

14.3.    Sommarfesten.  Sven-Erik Eriksson omvaldes att representera klubben i sommarfestkommitten även om det inte blir någon fest i år och det pågår diskussioner om framtiden.

 1. Aktiviteter.  Mötet beslutade att inte ha nån grillfest i år. Styrelsen fick i uppdrag att eventuellt ordna grillning någon annan kväll. Arbetsmöte i hamnen blir den 15 maj kl 14.
 2. Övriga frågor. Bussresa till båtmässan i Göteborg diskuterades.
 3. Mötet avslutas.  Mötet avslutades av Dan Johansson.

 

 

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: tisdagen den 11:e februari 2020 kl 18:00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Daniel Rubin, Alfred Nilsson och Björn Svensgård.

 

 1. Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande. Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 2. Daniel Rubin och Alfred Nilsson valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av Mats och är stabilt med över hundra tusen i kassan. Mötet beslutade ändå att det är dags att föreslå en höjning av medlemsavgiften till 2021 till 250kr.
 5. Antalet medlemmar var vid årsskiftet 91 st, viket är en liten minskning mot ifjol.
 6. Läget i båthamnen. Båthamnen är fortfarande fullbelagd och det står flera i kö för att få en plats. Då kassan är  mycket stabil nu och vi siktar på att ersätta träbryggorna med betongbryggor så småningom. Vägen ner har grusats upp och planen har fyllts ut en del. Ett arbetsmöte hölls i april i fjol och det beslutades om ett nytt den tredje april kl 14. Bland annat behöver en av bommarna lagas. Vi har numera swish och Daniel fick i uppdrag att beställa och sätta upp nya skyltar vid isättningsrampen.
 7. Utprickningen. Björn och Daniel informerade om förändringar i Bolmens Förenade Båtklubbar. Ljungby båtsällskap har upphört och planen är att utprickningsverksamheten i östra Bolmen i fortsättningen ska skötas av hamnföreningarna i Bolmen och Bolmstad. Ordförandeskapet kommer förhoppningsvis att gå till Bolmens hamnförening vid nästa årsmöte.
 8. Dan informerar om att det inte blir nån sommarfest i år. Det pågår diskussioner om sommarfestens fortsatta existens och vad som ska göras med den rätt ansenliga kassan. Båtklubbens styrelses mening var att vi tyckte att festkassan bör behållas så länge, och vi gör inga anspråk på pengarna. Styrelsen uttryckte dessutom att det kanske vore bäst att sluta med systemet med representanter från dom olika föreningarna i festkommiten.
 9. Årsmötet beslutades hållas den 12 mars på Tallklinten.
 10. Ordet fritt; Vi konstaterade att det är dags att uppdatera informationen på hemsidan. Dan ser igenom detta.  Vidare diskuterades Grillfesten och eventuell annan aktivitet, men inga ytterligare beslut togs.
 11. Mötet avslutades med utskick av kallelse till årsmötet och fika.

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?