Möten 2019

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2019-03-28

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  Godkänndes.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  Reimer Nilsson och Björn Lindestam valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 8. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 10. Fastställande av avgifter för 2020. Årsavgiften beslutades oförändrad 200kr. Bryggavgifterna ligger mellan 600 och 1400 kr/år.
 11. Val av styrelse

11.1.    Val av ordföranden för 2019.Dan Johansson valdes som ordförande för 2019.

11.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Björn Svensgård och Daniel Rubin omvaldes.

11.3.   Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilssson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

15.1.    Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år). Björn Svensgård(sammankallande), Tomas Karlsson, Finn Christiansen  och Jan-Olof Andersson omvaldes för Odensjö. Lars-Åke Persson(sammankallande), Stefan Nilsson, Kajsa Karlsson och Mattias Persson valdes för Byholma.

15.2.   Lars-Åke Persson(sammankallande), Stefan Nilsson, Kajsa Karlsson och Mattias Persson valdes för Byholma.

15.3.    Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna plus Daniel Rubin. Noteras skall att vi är ordförandeklubb och pga ombildningar i Ljungby båtsällskap har önskemål om förlängning ännu ett år inkommit.

15.4.   Grillfest 2019. Det är 30-årsjubileum iår och styrelsen ordnar i Odensjö.

15.5.    Val av representant till sommarfesten.  Sven-Erik Eriksson omvaldes.

15.6.   Arbetsmöte i hamnen den 5;e april. Styrelsen ordnar. Grill och ev. bastu diskuterades.

15.7.   Information brygga och hamn. Dan informerade. Betongbryggor prioriteras framför el i hamnen, men vi har ännu inte nog med pengar för några större investeringar.

 1. Övriga frågor.  Vattenståndet som varit väldigt lågt i vinter igen diskuterades.
 2. Mötet avslutas.  Mötet avslutades av Dan Johansson.

 

 

Justeras_______________________                  _______________________

 

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: Måndagen den 24:e februari 2019 kl 19:00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Daniel Rubin, Alfred Nilsson samt Eva Axelsson.

 

 1. Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande.
 2. Mats Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. Post och rapporter. Inkommen post gicks igenom, inget nytt!
 5. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
 1. Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol. Kassan är nu stabil men båtklubben måste ”samla på hög” ytterligare några år till för att kunna ersätta de gamla träbryggorna mot betongbryggor.
 2. Utprickningen: Björn Svensgård hade framfört att utprickningen har fungerat bra under året.
 3. Medlemmar 2018 har varit 91 st.
 4. Verksamhets; förvaltnings; och revisionsberättelser. Björn tar fram ett förslag till verksamhetsberättelse och Mats ombesörjer revision av räkenskaperna och redovisning av ekonomin till årsmötet.
 5. Björn hade lämnat information från Bolmens förenade båtklubbar. BFBK har ansökt och erhållit ett bidrag på 100000 SEK från Sydvatten. Det har även påbörjats ett projekt med att bygga en ny utsättningsflotte som blir placerad i de södra delarna av Bolmen. Det framkom även att Ljungby Båtsällskap önskar att Båtklubben Oden tar hand om BFBK ytterligare ett år då det inom Ljungby Båtsällskap diskuteras om ett djupare samarbete/sammanslagning med Bolmstads Hamnförening som inte är klart ännu. Stadgeändringar krävs dock för detta.
 6. Sjökort. Sjökort kan beställas av Ola Runesson i Västra Bolmens Båtklubb. BK Oden skall även ta kontakt med några lokala försäljare som kan ombesörja försäljning av sjökartor i Lidhult och Unnaryd.
 7. Hemsidan fungerar.
 8. Årsmötet bestämdes till torsdagen den 28:e mars 2019 kl 19:00.

Plats Bygdegården Tallklinten i Odensjö.

 1. Ordet fritt. Det beslutades att vägen till hamnen skall grusas och ett arbetsmöte fastlades till fredagen den 5 april kl 14:00 .
 2. Mötet avslutades med fika.

 

 

 

 

       Justeras:_________________                Mats Rubin

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?