Möten 2022

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 

Tallklinten 2022-03-10

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Ordföranden Dan Johansson öppnade mötet och röstlängd skickades runt.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Kallelsen godkändes av mötet, dock konstaterades att postgången varit långsammare än normalt så vi måste ha bättre framförhållning i framtiden.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.
 4. Val av ordförande för mötet. Dan Johansson valdes att leda mötet.

Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokoll.

 1. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Per Rubin och Claes Claesson valdes att justera protokollet och räkna röster om det behövs.
 2. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen för 2021 och Mats Rubin redogjorde för ekonomin. Vi har för närvarande 181.491 kr i kassan.
 3. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas berättelse.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.
 5. Fastställande av medlemsavgift 2023. Oförändrad 250kr/år.
 6. Val av styrelse.

10.1.    Val av Ordföranden för 2022. Dan Johansson omvaldes.

10.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år (Mats Rubin och Jan Arvidsson). Mats Rubin omvaldes och Georg Larsson valdes att ersätta Jan Arvidsson.

10.3.    Val av två suppleanter (Eva Axelsson & Alfred Nilsson). Omvaldes.

 1. Val av två revisorer (Andreas Petersson & Magnus Andersson). Omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (Kajsa Carlsson och Reimer Nilsson). Omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer, (Magnus Andersson; sammankallande, Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin). Omvaldes.
 4. Övriga val

14.1.    Val av utprickningskommitté Odensjö 4 st: Georg Larsson ansvarig, Tomas Karlsson, Jan-Olof Andersson samt Finn Christiansen.  Val av utprickningskommité Byholma 3 st. Lars-Åke Persson ansvarig, Mattias Persson och Kajsa Carlsson. Alla omvaldes.

14.2.    Val av klubbens representanter i BFBK. Samma som i punkterna 14.1  omvaldes.

14.3.    Val av representant till sommarfesten. Rejmer Nilsson informerar om att det har förändrats en del vad gäller sommarfesten. En mindre fest kommer att hållas, dock utan festkommitté med representanter från alla föreningar. Alla som är intresserade av att ordna denna fest är välkomna att träffas på Tallklinten den 28 mars kl 1800. Sedan finns fortfarande en kommite som administrerar kassan från tidigare fester. Mötet beslutar välja Mats Rubin till denna. Andreas Petersson informerar att det finns pengar att söka i denna festkassa.

 1. Aktiviteter 2022: Grillfest: nej. Sjösättningsdag: arbetsmöte när vi lägger i bryggorna annonseras senare av styrelsen. Utflykt? Nej.
 2. Övriga frågor. Mats Rubin informerar om att vi nog behöver höja bryggavgifterna nästa år. Mötet beslutar att styrelsen får justera avgifterna efter behov.
 3. Mötet avslutas. Mötet avslutades.
 4. Justeras;______________________       _______________________

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: torsdagen den 24:e februari 2022 kl 18:30

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Alfred Nilsson, Marie Rubin, Eva axelsson, Daniel Rubin och Björn Svensgård.

 

 1. Mötet öppnades av Dan Johansson, därefter valdes Dan som mötesordförande och Björn Svensgård att skriva protokoll.
 2. Mats Rubin och Alfred Nilsson valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
 5. Antalet medlemmar 2021 har varit 91st.
 1. Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol och det är flera på kö nu. Rampen funkar bra och har gett närmare fyra tusen i frivilliga avgifter under 2021. Arbetet med att byta ut alla träbryggor till betongbryggor fortskrider och vi beslutade att annonsera ut de gamla för 5000kr/st.
 2. Utprickningen. Björn meddelar att utprickningen har skötts av Georg Larsson och har fungerat bra. Tyvärr har vi ingen representant för utprickningsgrupperna i styrelsen nu och vi beslutade att be valberedningen att se över saken.
 3. Årsmöte. Styrelsen bestämde att hålla årsmötet den tionde mars kl 1900 på Tallklinten.
 4. Ordet fritt.  Förslag om att ersätta dom sista träbryggorna i hamnen med betongbryggor diskuterades. Offert från Affes mark o- skogstjänst har inkommit för 25 meter ny brygga och renovering av befintlig brygga till ett pris av ca 180 000kr.
 5. Mötet avslutades med fika och utskicket med kallelsen till årsmötet och räkningen till medlemsavgiften gjordes i ordning.

 

 

           Justeras___________________     _______________________

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?