Möten 2018

 

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2018-03-15

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  Godkänndes.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  Claes Claesson och Hans Roth valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Daniel Rubin redogjorde för ekonomin. Föreningen har nu ca 125 tusen kronor i kassan.
 7. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2017.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
 9. Fastställande av avgifter för nästkommande år. Årsavgiften beslutades oförändrad 200kr. Bryggavgifterna ligger mellan 600 och 1400 kr/år.
 10. Val av styrelse

10.1.    Val av ordföranden för 2016.Dan Johansson valdes som ordförande för 2018.

10.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Mats Rubin och Jan Arvidsson omvaldes.

10.3.   Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilssson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

14.1.    Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år). Björn Svensgård(sammankallande), Tomas Karlsson och Jan-Olof Andersson omvaldes för Odensjö. Lars-Åke Persson(sammankallande), Stefan Nilsson och Mattias Persson omvaldes för Byholma. Finn Christiansen valdes in som extra förstärkning till Odensjö.

14.2.    Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna. Vi är ordförandeklubb ett år till och vi har sökt bidrag för utprickningen från kommuner mm runt sjön.

14.3.    Val av representant till sommarfesten.  Sven-Erik Eriksson valdes.

14.4.   Grillfesten. Jan Arvidsson valdes att sammankalla folk att ordna grillfest i Byholma.

 1. Övriga frågor.  Hamnen diskuterades.  Det beslutades att vi avvaktar med fler investeringar tills vi har sparat ihop mer pengar och det som är mest angeläget är att så småningom byta ut alla bryggor till betong.
 2. Mötet avslutas.  Mötet avslutades av Dan Johansson.

 

 

Justeras_______________________                  ________________________

             Claes Claesson                                          Hans Roth

 

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: Måndagen den 12:e februari 2018 kl 19:00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Daniel Rubin, och Björn Svensgård.

 

 1. Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande.
 2. Mats Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. Post och rapporter. Inkommen post gicks igenom.
 5. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
 1. Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol. Kassan är  mycket stabil nu och det diskuterades om vi ska dra ner el till hamnen eller satsa på att ersätta träbryggorna med betongbryggor.
 2. Utprickningen. Björn meddelar att utprickningen har haltat i år och att han vill avgå i gruppen.
 3. Medlemmar 2017 har varit 97 st.
 4. Verksamhets; förvaltnings; och revisionsberättelser. Ett förslag till verksamhetsberättelse diskuterades och punkter som ska ingå bestämdes. Björn skriver ut den och tar med den till årsmötet. Mats ombesörjer revision av räkenskaperna och redovisning av ekonomin.

10. Information från BFBK. Organisationen av utprickningsverksamheten diskuterades.

11. Sjökort. Sjökort kan beställas av Ola Runesson i Västra Bolmens Båtklubb.

12. Hemsidan fungerar utan problem.

13. Årsmötet bestämdes bli på Tallklinten torsdagen den 15:e mars.

14. Ordet fritt. Inget ytterligare framkom.

15. Mötet avslutades med fika.

 

 

       Justeras:_________________

                     Mats Rubin

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?