Möten 2014

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2014-02-25

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos sekreteraren.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Besvarades med ja.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Lars-Åke Persson och Elisabeth Bengtsson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 8. Revisorernas berättelse. Andreas Pettersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2013.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2015. Redovisning av hur den används..Beslutades oförändrad 200kr.
 11. Val av styrelse

11.1.   Val av ordföranden för 2014.Dan Johansson valdes som ordförande för 2014.

11.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år.Mats Rubin och Jan Arvidsson omvaldes.

11.3.   Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilsson omvaldes.

12.      Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.

13.      Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.

14.      Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).

           Magnus Andersso (sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.

15.      Övriga val

15.1.  Val av utprickningskommitté Odensjö 3 st. Björn Svensgård(ansvarig), Tomas Karlsson och Jan-Olof Andersson valdes.

15.2.  Val av utprickningskommitté Byholma 3 st. Jan Arvidsson(ansvarig), Lars-Åke Persson och Stefan Nilsson omvaldes.

15.3.  Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna.

15.4.  Grillfest 2014. Styrelsens förslag om grillfest den 18:e juli kl 19 på Måkö antogs. Avresa från Odensjö kl 18.

15.5.  Båtutflykt. Lars-Åke redogjorde för lite idéer. Inga beslut fattades men frågan lämnades öppen för framtida initiativ.

15.6.  Förslag om gemensam isättningsdag. Beslutades att ha en gemensam sjösättningsdag den 30:e maj i båthamnen. Styrelsen håller med bastu, badtunna och grill. Mat medtages.

15.7.  Sven-Erik Eriksson valdes som representant till sommarfesten med Eva Axelsson som ersättare.

15.8.  Information ang. brygga och hamn. Diskussion uppstod om klubbens engagemang i båthamnen. Frågan gick till omröstning enligt nedan:

Förslag 1: Klubben ska fortsätta med sitt engagemang i hamnen.

Förslag 2: Klubben ska minska engagemanget i hamnen och på sikt verka för en fristående hamnförening.

Förslag 1 vann omröstningen med 21 röster av 24 närvarande.

 

16. Övriga frågor.  

     -Daniel Rubin föreslog resa till båtmässan 2014. Antogs.

     -Hans Rooth tog upp frågan om el till hamnen. Frågan ska undersökas.

     -Claes Claesson informerade om att det finns risk att slussföreningen i Önne

      ger upp och läggs ner och uppmanar alla intresserade att gå på årsmötet

      den andra mars.

 

17. Mötet avslutas. Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe.

 

 

Justeras_______________________                                ________________________

             Elisabeth Bengtsson                                           Lars-Åke Persson

 

 

 

 

 

 

                                            Styrelsemöte BK Oden

                                            Plats: Lökna Odensjö

                             Tid: tisdagen den 14 januari 2014 kl 19:00

 

 1. Mötet öppnades. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 2. Eva Axelsson och Daniel Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Förra årets protokoll gicks igenom.
 4. Mats Rubin redovisade ekonomin. Det har gjorts en del större investeringar men ekonomin är stabil med ca 10 000 kr i kassan.
 5. Klubben har haft 108 medlemmar under året.
 6. Utbyggnaden och upprustningen av hamnen avslutades under året. Den är nu fullbelagd o genererar över 30 000 kr om året.
 7. Björn redovisade utprickningen.
 8. Björn redogjorde för arbetet i Bolmens Förenade Båtklubbar.
 9. Årsmötet 2014 beslutades bli den 25:feb. Kl 19:00.
 10. Mötet beslutade att föreslå en sjösättningskväll med grillning och bastubad till våren.
 11. Mötet avslutades och utskick om medlemsavgifter och kallelse till årsmötet ombesörjdes.

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                               Eva Axelsson                    Daniel Rubin

Lars-Roland Svensson 01.03.2014 20:52

Jag vill tacka alla för årsmötet 25 febr-14. Vilken god stadga, ordning, reda och glädje som finns i klubben. /Lars-Roland Svensson, ny medlem, plats 16.

| Svar

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?