Möten 2011

Styrelsemöte den 24e oktober 2011

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Tallklinten Odensjö

Tid: måndagen den 24 Oktober 2011 kl 19:30

 

 

 

 

 1.  Mötet öppnades. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 2.  Eva Axelsson och Mats Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Protokollet från förra mötet var ej klart än.
 4. Kassören Mats Rubin rapporterade att ekonomin är god med ca 75 000kr i kassan, och att han håller på att byta bank enligt beslut på förra mötet.
 5. Hamnkapten Per Sörensen meddelade att bryggan är upptagen och klar för vintern och att det för närvarande är sju platser lediga.
 6. Björn Svensgård och Jan Arvidsson meddelade att alla sjömärken är avtoppade och att endast ett batteri i fyren på Jättabron är kvar att plocka in inför vintern.
 7. Mötet diskuterade diverse förbättringar av bryggorna i hamnen.  Per och Mats lovade titta lite närmare på saken till nästa möte.
 8. Nästa möte beslutades bli torsdag 12 januari. Datum för årsmöte fastställs då.
 9. Inget ytterligare framkom.
 10. Mötet avslutades.

 

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                               Eva Axelsson                    Mats Rubin

Årsmöte den 20e april 2011

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2011-04-20

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet . Ordföranden Dan Johansson öppnade mötet och röstlängd skickades runt.

 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst . Utlysningen av mötet godkändes.

 3. Fastställande av dagordning . Dagordningen godkändes.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.

 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare . Ingvar Siljedahl och Lars-Åke Persson valdes att justera protokollet.

 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret . Verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs.

 7. Revisorernas berättelse. Då ingen revisionsberättelse fanns att redovisa sköts punkterna 7&8 upp tills vidare(se p14.3). Kassör Mats Rubin avvek från mötet.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Frågan sköts upp(se p 14.3).

 9. Fastställande av avgifter för nästkommande år

  1. Medlemsavgift 2012 . Oförändrade .

  2. Bryggavgifter 2012 . Oförändrade.

  3. Bryggavgift hamnkommitté . Fri för hamnkapten, 500kr rabatt för övriga.

 10. Val av styrelse

  1. Val av ordföranden för 2011 . Dan Johansson omvaldes.

  2. Val av två ordinarie ledamöter på två år. Björn Svensgård och Daniel Rubin omvaldes.

  3. Val av två suppleanter . Eva Axelsson och Per Sörensen omvaldes.

 11. Val av två revisorer (1 år) . Frågan sköts upp(se p 14.3).

 12. Val av två revisorsuppleanter (1 år). Kajsa Carlsson omvaldes och Rejmer Nilsson nyvaldes.

 13. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år) . Magnus Andersson (sammankallande), SvenErik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.

 14. Övriga val

  1. Hamnkommitté, 3 personer, varav en hamnkapten (1 år) . Per Sörensen (kapten), och Henrik Petersson omvaldes. Vid behov får dom ta in en till.

  2. Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år) . Dan Johansson, Stig Ohlsson och Björn Svensgård(sammank), omvaldes för Odensjös farvatten och Jan Arvidsson (sammank), Tomas Karlsson och Stefan Nilsson omvaldes för farvattnen söder om Björkenäs.

  3. Information från BFBK. Medverkande i utprickningsgrupperna brukar representera klubben i BFBK. Björn informerade om arbetet i BFBK och att även andra medlemmar är välkomna att delta. Mötet beslutar att intresse meddelas Björn.

Här återkommer Mats Rubin och revisor Andreas Pettersson och läser upp revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010 och Andreas Pettersson och Magnus Andersson omvaldes som revisorer.

  1. Grillplats hamnen. Per Sörensen informerar och mötet beslutar köpa in ett möblemang till grillplatsen.

  2. Grillfest. Styrelsen och hamnkommittén får i uppdrag att ordna grillfesten på den nya grillplatsen.

  1. Sommarfesten. Sven-Erik Eriksson och Eva Axelsson omvaldes till kommitten.

  2. Utflykt . Frågan bordlades .

  3. Hemsidan . Dan meddelar att hemsidan är borta pga konkurser och diverse strul. Björn och Jenny Svensgård fick förtroendet att försöka skapa en ny.

 1. Övriga frågor . Inget framkom.

 2. Mötet avslutas . Ordföranden avslutade mötet.

 

 

Justeras_______________________ ________________________

Styrelsemöte den 5e april 2011

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Odensjö

Tid: tisdagen den 5:e april 2011 kl. 19.00

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Per Sörensen och Daniel Rubin

 

 1. 1.     Mötet öppnas. Dan Johansson valdes som mötes ordförande.
 2. 2.     Mats Rubin och Per Sörensen valdes till justeringsmän och Daniel Rubin valdes till sekreterare.
 3. 3.     Ekonomi. Mats redogjorde för ekonomin som vid årets slut var 85 757:34 SEK.

Kassören tog även upp att han ville byta bank från Swedbank till SEB.      Styrelsen tog beslut på att kassören får fria händer i denna fråga

 1. 4.     Punkter från föregående möte. Kolla Sohlbergs om parkeringsplatsskylt, ta bort gästbryggan längst ut på bryggan. Per tar upp bryggan på årsmötet.
 2. 5.     Inget att ta upp.
 3. 6.     Rapport från hamnen. Ny medlem som ska ha båtplats. Det finns två lediga platser vid bryggan. Bommarna skall bort från hamnen likaså fästena som sitter på bryggan. Per skall annonsera ut de lediga platserna vid bryggan i Lidhult. Andreas Petersson skall tillfrågas om han vill ingå i bryggkommiten. Per skall kolla om det finns något betongrör som kan användas till grill. Dan skall prata med Ludde om möbler till hamnen. Per skall även fixa nya siffror vid bryggan.
 4. 7.     Rapport från utprickningsgruppen, Osäkert om utprickningen innan BFBK har haft sitt årsmöte.
 5. 8.     Medlemmar 2010. Medlemsavgiften ligger kvar oförändrad, Kassören tog upp medlemmar som ej betalt.
 6. 9.     Färdigställande av hamnprojektet. Lägga singel vid hamnen, Mats pratar med Jonny om detta.
 7. 10.                   Nästa möte. Årsmöte den 21:e april Skärtorsdagen
 8. 11.                   Ordet fritt. Hemsidan skall vi försöka få igång igen.
 9. 12.                   Mötet avslutas

 

 

 

Odensjö 2011-04-05

Vid protokollet

 

________________

Daniel Rubin

 

Justeras

 

______________________________________________

     Mats Rubin                                                        Per Sörensen

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?