Möten 2012

Årsmöte den 23e februari 2012

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2012-02-23

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.

 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Tyvärr hade klockslaget blivit fel på hemsidan men mötet beslutade ändå att godkänna kallelsen som skickats hem till alla medlemmar.

 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokollet.

 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Ingvar Siljedahl och Lars-Åke Persson valdes till rösträknare och att justera protokollet.

 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.

 7. Revisorernas berättelse. Magnus Andersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2011.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.

 9. Fastställande av avgifter för nästkommande år

  1. Medlemsavgift 2013. Beslutades oförändrad 200kr.

  2. Bryggavgifter 2013. Beslutades oförändrade 800 och 400 kr beroende på plats.

  3. Bryggavgift hamnkommitté. Hamnkapten beslutades få båtplats utan avgift och övriga i hamnkommittén beslutades få 500kr rabatt.

 10. Val av styrelse

  1. Val av ordföranden för 2012. Dan Johansson valdes som ordförande för 2012.

  2. Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Mats Rubin och Jan Arvidsson Omvaldes.

  3. Val av två suppleanter. Eva Axelsson och Per Sörensen omvaldes.

 11. Val av två revisorer (1 år). Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.

 12. Val av två revisorsuppleanter (1 år). Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.

 13. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år). Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.

 14. Övriga val

  1. Hamnkommitté, 3 personer, varav en hamnkapten (1 år). Per Sörensen(kapten) och Henrik Petersson omvaldes.

  2. Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år). Björn Svensgård(sammankallande), Stig Olsson och Dan Johansson omvaldes för Odensjö. Jan Arvidsson(sammankallande), Tomas Karlsson och Stefan Nilsson omvaldes för Byholma.

  3. Val av klubbens representanter i BFBK. Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna eller annan intresserad medlem.

  4. Hamnkapten informerar. Per informerade kort om läget i hamnen.

  5. Information från BFBK. Jan och Björn informerade kort om läget.

  6. Grillfest 2012. Mötet beslutar att Jan Arvidsson sammankallar ett gäng i Byholma som ordnar grillfest i år.

  7. Sven-Erik Eriksson valdes som representant till sommarfesten med Eva Axelsson som ersättare.

 15. Övriga frågor. På förslag från Andreas Petersson beslutas att vi skulle försöka skaffa en gästbrygga till hamnen igen.

Alfred Nilsson undrade om digitala sjökort över bolmen. Det går numera att få digitalt sjökort över Bolmen från flera företag och de kan skilja sig lite åt i utförandet.

Sven-Erik Eriksson informerade om invigningen av kyrkans gästbrygga den tionde juni.

 1. Mötet avslutas.

 

 

Justeras_______________________ ________________________

 

 

 

 

Styrelsemöte den 2e februari 2012

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Lökna Odensjö

Tid: torsdagen den 2 februari 2012 kl 19:00

 

 1. Mötet öppnades. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.

 2. Jan Arvidsson och Daniel Rubin valdes att justera protokollet.

 3. Protokollet från förra mötet lästes igenom.

 4. Kassören Mats Rubin rapporterade att ekonomin är god med ca 71 000kr i kassan, och att han håller på att byta bank enligt beslut på förra mötet.

 5. Hamnkapten Per Sörensen kunde inte närvara vid mötet.

 6. Jan Arvidsson meddelade att batteriet i fyren på Jättabron är kvar att plocka in inför vintern.

 7. Inköp av betongflytbryggor till hamnen diskuterades. Vi har blivit erbjudna två st à sju meter. Styrelsen beslutar att köpa om dom visar sig vara i bra skick till ett bra pris.

 8. Datum för årsmöte fastställdes till torsdagen den 23 februari.

 9. Inget ytterligare framkom.

 10. Utskick om årsmöte och medlemsavgifter gjordes i ordning. Mötet avslutades.

 

 

 

Justeras:_________________ :__________________

Jan Arvidsson Daniel Rubin 

 

 

 

 

 

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?