Möten 2015

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2015-02-19

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos sekreteraren.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Besvarades med ja.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande.
 5. Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Björn Lindestam och Anders Bengtsson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 8. Revisorernas berättelse. Andreas Pettersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.
 10. Fastställande av medlemsavgift för 2016. Redovisning av hur den används..Beslutades oförändrad 200kr.
 11. Val av styrelse

11.1.                 Val av ordföranden för 2015.Dan Johansson valdes som ordförande för 2015.

11.2.                Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Daniel Rubin och Björn Svensgård omvaldes.

11.3.                Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilsson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

15.1.                 Val av utprickningskommitté Odensjö 3 st. Björn Svensgård(ansvarig), Tomas Karlsson och Jan-Olof Andersson omvaldes.

15.2.                 Val av utprickningskommitté Byholma 3 st. Jan Arvidsson(ansvarig), Lars-Åke Persson och Stefan Nilsson omvaldes.

15.3.                 Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna. Noterades att BK Oden blir ordförandeklubb år 2016.

15.4.                 Grillfest 2015.  Beslutades att vi återgår till att ordna grillfest midsommardagen och att den blir i Odensjö.

15.5.                 Båtutflykt. Beslutades att Alfred Nilsson försöker ordna utflykt till sitt nya hus i Järanäs i sommar någon gång, och att det är fritt fram att komma med förslag för alla medlemmar som har någon idé.

15.6.                 Förslag om gemensam isättningsdag. Beslutades att fortsätta med en gemensam sjösättningsdag den 15:e eller 22:e maj i båthamnen. Styrelsen återkommer med definitivt datum och håller med bastu och grill. Mat medtages.

15.7.                 Sven-Erik Eriksson valdes som representant till sommarfesten.

15.8.                Information ang. brygga och hamn. Finns i nuläget två lediga platser. Men det ska inte vara några problem att fylla hamnen, och den genererar nu ca 30 000kr om året i inkomster till klubben.

 1. Övriga frågor.  Inga övriga frågor behandlades.
 2. Mötet avslutas. Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe.

 

 

 

 

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Lökna Odensjö

Tid: tisdagen den 19 januari 2015 kl 19:00

 

 1. Mötet öppnades. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 2. Eva Axelsson och Daniel Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Förra årets protokoll gicks igenom.
 4. Mats Rubin redovisade ekonomin. Ekonomin är stabil med ca 37 000 kr i kassan.
 5. Klubben har haft 105 medlemmar under året.
 6. Hamnen är fullbelagd o genererar över 30 000 kr om året. Bara sjösättningsrampen har inbringat ca 1500kr.
 7. Björn redovisade utprickningen.
 8. Björn redogjorde för arbetet i Bolmens Förenade Båtklubbar.
 9. Årsmötet 2015 beslutades bli den 19:feb. Kl 19:00.
 10. Ordet fritt.
 11. Mötet avslutades och utskick om medlemsavgifter och kallelse till årsmötet ombesörjdes.

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                               Eva Axelsson                    Daniel Rubin

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?