Möten 2016

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2016-02-25

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  Godkänndes.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Andreas Petersson och Magnus Andersson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin. Rättelse av verksamhetsberättelsen; grillfesten hölls i den nya ladan i Odensjö hembygdspark och besöktes säkert av över 50 personer.
 7. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.
 9. Fastställande av avgifter för nästkommande år. Beslutades oförändrad 200kr.
 10. Val av styrelse

10.1.    Val av ordföranden för 2016.Dan Johansson valdes som ordförande för 2016.

10.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år.Mats Rubin och Jan Arvidsson Omvaldes.

10.3.   Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilssson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

14.1.    Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år). Björn Svensgård(sammankallande), Tomas Karlsson och Jan-Olof Andersson omvaldes för Odensjö. Jan Arvidsson(sammankallande), Lars-Åke Persson och Stefan Nilsson omvaldes för Byholma.

14.2.    Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna. Vi övertar ordförandeskapet iår och det föreslogs att BFBK bör söka pengar av fiskevårdsområdet som är vid god kassa.

14.3.    Val av representant till sommarfesten.  Sven-Erik Eriksson valdes.

 1. Aktiviteter 2016. Grillfesten ska hållas i Byholma iår på midsommardagen. Styrelsen får avgöra om vi ska ordna sjösättningsdag och/eller utflykt.
 2. Övriga frågor.  Inget övrigt togs upp.
 3. Mötet avslutas.  Mötet avslutades av Dan Johansson.

 

 

Justeras_______________________                  ________________________

             Andreas Petersson                                   Magnus Andersson

 

 

 

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Lökna Odensjö

Tid: tisdagen den  8:e februari 2016 kl 19:00

 

 1. Dan Johansson öppnade mötet.
 2. Mats och Daniel Rubin valdes att justera.
 3. Vi gick igenom gamla protokoll.
 4. Vi diskuterade ekonomin. Det ser mycket stabilt ut nu, då hamnen börjar generera inkomster och vi har inte gjort några större investeringar.
 5. Vi konstaterade att vi för närvarande har 103 medlemmar.
 6. Beläggningen i hamnen är god, och inga större arbeten har gjorts under föregående år. På sikt planerar vi att byta ut träbryggorna till betongbryggor och eventuellt dra dit el.
 7. Utprickningen fungerade bra ifjol då vintern var mild och inte mycket behövde åtgärdas.
 8. Diskuterade Bolmens Förenade Båtklubbar. Det är våran tur att ta över ordförandeskapet 2016. Styrelsen föreslår Björn Svensgård, Daniel Rubin och Jan Arvidsson till styrelsen.
 9. Vi beslutade att årsmötet ska bli den 25:feb. Kl 1900.
 10. Vi beslutade att diskutera sjösättningskväll med grillning och bastubad på årsmötet.
 11. Utskick om medlemsavgifter och kallelse till årsmötet ombesörjs av Mats Rubin.
 12. Dan Johansson avslutade mötet.

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                              Mats Rubin                      Daniel Rubin          

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?