Möten 2021

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2021-05-14

Coronasäkert i hamnen

 

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Ordföranden Dan Johansson öppnade mötet och röstlängd skickades runt till 8st församlade medlemmar.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Kallelsen godkändes av mötet.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkändes.
 4. Val av ordförande för mötet. Dan Johansson valdes att leda mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet. Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Andreas Petersson och Daniel Rubin valdes att justera protokollet och räkna röster om det behövs.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen för 2020 och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 8. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.
 10. Fastställande av medlemsavgift 2022. Oförändrad 250kr/år.
 11. Val av styrelse.

11.1.    Val av Ordföranden för 2021. Dan Johansson omvaldes.

11.2.   Val av två ordinarie ledamöter på 2 år (Björn Svensgård o Daniel Rubin). Omvaldes.

11.3.    Val av två suppleanter (Eva Axelsson & Alfred Nilsson). Omvaldes.

 1. Val av två revisorer (Andreas Petersson & Magnus Andersson). Omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (Kajsa Carlsson och Reimer Nilsson). Omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer, (Magnus Andersson; sammankallande, Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin). Omvaldes.
 4. Övriga val

15.1.    Val av utprickningskommitté Odensjö 4 st: Georg Larsson ansvarig, Tomas Karlsson, Jan-Olof Andersson samt Finn Christiansen. Alla omvaldes.

15.2.    Val av utprickningskommité Byholma 3 st. Lars-Åke Persson ansvarig, Mattias Persson och Kajsa Carlsson. Alla omvaldes.

15.3.    Val av klubbens representanter i BFBK. Samma som i punkterna 15.1 och 15.2 omvaldes.

15.4.    Val av representant till sommarfesten. Sven-Erik Erikssonomvaldes till festkommittén.

15.5.    Information ang. brygga och hamn. Dan informerade om beläggningen av bryggan. Årsmötet beslutade att det sen tidigare styrelsebeslutet om att byta ut de nuvarande bryggorna skall genomföras. De nya bryggorna är av betong med en träklädd överdel, den befintliga betongbryggan kläs även den med trä. De gamla träbryggorna skall vi försöka att sälja.

 1. Övriga frågor. Inga övriga frågor behandlades.
 2. Mötet avslutas. Mötet avslutades.
 3. Justeras;______________________       _______________________

 

Styrelsemöte i båtklubben ODEN

Plats: Löckna

Tid: Onsdagen den 17:e mars 2021 kl 18:30

Närvarande: Dan Johansson, Mats Rubin, Alfred Nilsson, Marie Rubin och Björn Svensgård.

 

 1. Mötet öppnades av Dan Johansson som därefter valdes som mötesordförande.
 2. Mats Rubin och Alfred Nilsson valdes att justera protokollet.
 3. Föregående mötesprotokoll genomlästes.
 4. Ekonomin. Det ekonomiska läget redovisades av kassören.
 5. Antalet medlemmar 2020 har varit 91st.
 6. Läget i båthamnen. Båthamnen var fullbelagd i fjol men det finns en plats ledig i år. Rampen funkar bra och har gett någon tusenlapp i frivillig avgift.
 7. Utprickningen. Björn meddelar att utprickningen har skötts av Georg Larsson och har fungerat bra i år. Alla prickar har varit på plats.
 8. Årsmöte. Styrelsen bestämde p.g.a. coronarestriktioner att genomföra årsmötet i samband med ett arbetsmöte utomhus i hamnen fredagen den 14:e maj kl 1400.
 9. Ordet fritt.  Förslag om att ersätta dom sista träbryggorna i hamnen med betongbryggor diskuterades. Offert från Affes mark o- skogstjänst har inkommit för 25 meter ny brygga och renovering av befintlig brygga till ett pris av ca 180 000kr.
 10. Mötet avslutades med fika och utskicket med kallelsen till årsmötet och räkningen till medlemsavgiften gjordes i ordning.

 

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?