Möten 2013

Årsmöte den 7e mars 2013

 

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2013-03-07  

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst. Mötet godkände kallelsen som skickats ut till alla medlemmar.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes och godkändes av mötet.
 4. Val av ordförande för mötet. Dan Johansson valdes som mötesordförande
 5. Val av sekreterare. Daniel Rubin valdes att föra protokollet.
 6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare. Björn Lindestam och Thomas Karlsson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Daniel Rubin läste upp verksamhetsberättelsen och Mats Rubin redogjorde för ekonomin.
 8. Revisorernas berättelse. Andreas Peterson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2012.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. 

10. Fastställande av medlemsavgift 2014. Styrelsen föreslog oförändrad avgift. Mötet beslutade att avgiften skall förbli 200kr för 2014. 

11. Val av styrelse 

 1. Val av ordföranden för 2013. Dan Johansson valdes som ordförande för 2013.
 2. Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Björn Svensgård och Daniel Rubin Omvaldes.
 3. Val av två suppleanter. Eva Axelsson omvaldes och Alfred Nilsson blev invald i styrelsen. 

12. Val av två revisorer (1 år). Magnus Andersson och Andreas Petersson omvaldes. 

13. Val av två revisorsuppleanter (1 år). Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes. 

14. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år). Samtliga i valberedningen omvaldes. Erik Rubin valdes som ny sammankallande, övriga i valberedningen är Sven-Erik Eriksson och Magnus Andersson. 

15. Övriga val 

 1. Val av 3 personer i utprickningsgruppen för område Odensjö. Björn Svensgård valdes som ansvarig. Thomas Karlsson omvaldes och flyttades från område Byholma till område Odensjö. Jan-Olof Andersson valdes in i gruppen.
 2. Val av 3 personer i utprickningsgruppen för område Byholma. Jan Arvidsson valdes som ansvarig. Stefan Nilsson omvaldes och Lars-Åke Persson valdes in i gruppen.
 3. Val av klubbens representanter i BFBK. Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningsgrupperna.
 4. Grillfest 2013. Mötet beslutar att grillfesten hålls i Hamnen i Odensjö och att styrelsen anordnar grillfesten i år. Mötet beslutar även att festen även i fortsättningen skall anordnas på midsommardagen.
 5. Båtutflykt. På förslag från Alfred Nilsson om en utflykt på sjön under sommaren, mötet beslutade att Alfred Nilsson skall anordna denna utflykt. Tidpunkt för denna utflykt bestäms i sommar och skickas runt på mejl och skrivs ut på hemsidan.
 6. Val av representant till sommarfesten. Sven-Erik Eriksson omvaldes.
 7. Dan Johansson informerade om bryggan och hamnen. Det finns inga lediga platser vid bryggan i dagsläget. Priserna på bryggplatserna har höjts eftersom standarden på bryggan har höjt under året. Priset/plats ligger i snitt på 1000: -SEK. Dan informerade även att iläggningsrampen skall längas ytterligare och att det byggs en fast iläggningsbrygga. 

16. Övriga frågor. Mötet beslutade att nästa års årsmöte skall börja vid 19.00 istället för 18.00. Mötet beslutade även att årsmötet skall hållas i januari eller senast i början av februari. Björn Lindestam frågade hur länge man får ankra vid den nya kyrkbryggan. Mötet kom fram till att korta ankringar upp till högst ett dygn inte skall vara några problem. 

17. Mötet avslutas.

 

Justeras_______________________ ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte den 17 januari 2013

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Lökna Odensjö

Tid: torsdagen den 17 januari 2013 kl 18:30

 

 1. Mötet öppnades. Dan Johansson valdes att leda mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokoll.
 2. Mats och Daniel Rubin valdes att justera protokollet.
 3. Sjösättningsbryggan? Mötet beslutade bygga en fast brygga vid sjösättningsrampen. Dan kontaktar Alfred Nilsson om att trycka ner stolpar.
 4. Bygga Y-bommar? Mats kollar upp priser och möjligheter att bygga sju st nya bommar.
 5. Komplettera med en bryggsektion? Bryggan beslutas kompletteras med en bryggsektion till in mot land.
 6. Årsmötesdatum bestämdes till torsdagen den 7:e mars.
 7. Mötet avslutades, och utskick om årsmöte och medlemmsavgifter ordnades.

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                               Mats Rubin      Daniel Rubin      

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?