Möten 2017

PROTOKOLL FÖR BK ODENs

ÅRSMÖTE 2017-03-16

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. Röstlängd skickades runt och förvaras hos ordföranden.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  Godkänndes.
 3. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.Dan Johansson valdes som mötesordförande och Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  Per Rubin och Sven-Erik Eriksson valdes till rösträknare och att justera protokollet.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. Björn Svensgård läste upp verksamhetsberättelsen och Daniel Rubin redogjorde för ekonomin.
 7. Revisorernas berättelse. Andreas Petersson läste upp revisorernas redogörelse som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för 2016.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.
 9. Fastställande av avgifter för nästkommande år. Beslutades oförändrad 200kr.
 10. Val av styrelse

10.1.     Val av ordföranden för 2016.Dan Johansson valdes som ordförande för 2017.

10.2.    Val av två ordinarie ledamöter på 2 år. Björn Svensgård och Daniel Rubin omvaldes.

10.3.    Val av två suppleanter.Eva Axelsson och Alfred Nilssson omvaldes.

 1. Val av två revisorer (1 år).Magnus Andersson och Andreas Pettersson omvaldes.
 2. Val av två revisorsuppleanter (1 år).Kajsa Karlsson och Reimer Nilsson omvaldes.
 3. Val av valberedning, 3 personer varav en som sammankallande (1 år).Magnus Andersson(sammankallande), Sven-Erik Eriksson och Erik Rubin omvaldes.
 4. Övriga val

14.1.     Val av utprickningskommitté, 6 personer, samt sammankallande (1 år). Björn Svensgård(sammankallande), Tomas Karlsson och Jan-Olof Andersson omvaldes för Odensjö. Lars-Åke Persson(sammankallande) valdes att ersätta Jan Arvidsson och Stefan Nilsson omvaldes för Byholma. Mattias Persson nyvaldes till Byholma, och Daniel valdes in som extra förstärkning, då han är kassör i Bolmens förenade båtklubbar.

14.2.     Val av klubbens representanter i BFBK.Mötet bestämde att föreningen skulle representeras av utprickningskommittéerna. Vi är ordförandeklubb iår och vi har sökt bidrag för utprickningen från kommuner mm runt sjön.

14.3.     Val av representant till sommarfesten.  Sven-Erik Eriksson valdes.

 1. Aktiviteter 2016. Grillfesten beslutas hållas i Odensjö iår på midsommardagen. Styrelsen får avgöra om vi ska ordna sjösättningsdag och/eller utflykt.
 2. Övriga frågor.  Hamnen diskuterades. Arrendekontraktet är nu förnyat, och nästa steg blir att arbeta vidare på att dra dit el, och så småningom byta ut träbryggor mot betong.

Sven-Erik Eriksson informerade om att slussprojektet till Unnen har fått liv igen.

 1. Mötet avslutas.  Mötet avslutades av Dan Johansson.

 

 

Justeras_______________________                  ________________________

 

 

 

Styrelsemöte BK Oden

Plats: Lökna Odensjö

Tid: tisdagen den  28:e februari 2017 kl 19:00

 

 1. Dan Johansson öppnade mötet och Björn Svensgård valdes att föra protokollet.
 2. Mats och Daniel Rubin och Dan Johansson valdes att justera.
 3. Vi gick igenom gamla protokoll.
 4. Vi diskuterade ekonomin. Det ser stabilt ut nu, och vi har ca 88 000 i kassan.
 5. Vi konstaterade att vi för närvarande har 96 medlemmar.
 6. Beläggningen i hamnen är god, och inga större arbeten har gjorts under föregående år. Ytterligare 735 kr från rampavgifter har inkommit som ännu inte är insatta på kontot. Vi beslöt att beställa en riktig skylt med information om rampavgifter.
 7. Björn Svensgård informerade om utprickningen. Det fattas en prick vid Björkö och tyvärr haltar arbetet lite. Björn har ingen båt mer, och Jan Arvidsson har avsagt sig arbetet med prickarna i Byholma. Den 18:e mars är det arbetsmöte i Berghem.
 8. Vi diskuterade Bolmens Förenade Båtklubbar, och arbetsfördelningen mellan klubbarna. Vi har nu övertagit ordförandeskapet, och har skickat iväg en bidragsförfrågan till kommuner mm runt sjön. Nu återstår det att se om det kan ge ett behövligt tillskott till kassan.
 9. Mats Rubin fick i uppdrag att förhandla fram ett nytt nyttjanderättsavtal för marken vid hamnen med markägaren.
 10. Årsmötet beslutades bli den 16:e mars.
 11. Inget mer beslutades under ordet fritt.
 12. Dan Johansson avslutade mötet, och utskick om medlemsavgifter och kallelse till årsmötet fixades.

 

 

                 Justeras:_________________      :__________________

                              Mats Rubin                      Daniel Rubin                       

Senaste kommentarer

17.04 | 15:45

Prøv hos tiraholm

30.01 | 17:57

Hej jag vill köpa djupkarta till sjön Bolmen

21.08 | 20:40

Hej, har ni swich för inläggning av båtar? Mvh Tony

03.05 | 17:56

Hej kan man köpa sjökort?